ПЪРВИТЕ 7

19.07.2017 11:17

 

Дискусионен доклад - Ранното детско развитие – перспективи, предизвикателства и отговорности

Началото на всяко едно общество и държава има много измерения – в България също. Едни от най-важните са първите дни, месеци и години в развитието на българските деца. България започва с плача и смеха, с любопитството и търсенията, ученето, храненето…с развитието на всяко дете в периода на ранното детство.
 
Средата и условията, които семейството, общността и държавата предоставят за физическото, емоционалното и интелектуалното развитие на децата в тези ранни години, са определящи както за индивидуалното бъдеще на всяко дете, така и за потенциала и перспективите на българското общество и националната икономика. Много изследвания на ранното детство по света все по-аргументирано доказват колко решаващо е то за социализацията, образованието, здравето и житейската реализация на личността.
Нарасналите неравенства в обще ството, бедността и трудностите, с които се сблъскват съвременните родители при отглеждането на децата си, поставят сериозни предизвикателства пред възможността всяко българско дете да получи максимално добър старт в живота.
 
Същевременно ранното детство е етапът, в който обществото може най-ефективно да се намеси, за да гарантира пълноценното развитие на всяко дете. Целенасочените усилия за подобряване на благосъстоянието на децата, особено на тези в уязв имо положение, още в първите години от развитието им може да доведе до промяна към по-добро образование, здраве, продължителност и качество на живота. Тази промяна не е лесноосъществима и цената є не е ниска, но за обществото стойността є е з начително по-приемлива от пропуснатите ползи, загубите и разходите за компенсиране на последствията от нереализирания потенциал на децата, от влошения им здравен и образователен статус, от пропуските в процеса на тяхното физическо, емоционално, познавателно и социално развитие. 
 
За да осигури условия за пълноценното развитие на всяко дете, а от тук и за реализиране на националните цели за конкурентноспособна икономика и социален напредък, България трябва да постави ново начало за ранното детство.
 

За УНИЦЕФ:   
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България   
Тел.: 02 9696 208 
е-mail: jtzocheva@unicef.org 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Такъв е животът - Работилница за родители

08.01.2013 in Проекти

От 6 януари в ефира на bTV съвместно с УНИЦЕФ стартира новия сезон на „Такъв е животът – Работилница за родители”. ...

Някои деца не мечтаят за играчки, а за грижа, обич и закрила

16.12.2016 in Проекти

Заедно носим надежда за по-добро бъдеще за децата в неравностойно ...

УНИЦЕФ: Най-уязвимите деца в България имат нужда от твоята подкрепа

31.05.2017 in Проекти

На 1 юни, Денят на детето, Детският фонд на ООН стартира дарителска ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.