Прекратяване на институционализацията и укрепване на грижата за деца в семейна среда и в общността в Европа и извън нея

08.08.2018 10:21

Изтегли доклада "Прекратяване на институционализацията и укрепване на грижата за деца в семейна среда и в общността в Европа и извън нея" от тук.

Твърде много деца, хора с увреждания и други уязвими групи биват лишавани от своето семейство и общност като биват настанявани
в големи резидентни институции. Тези институции са изключително вредни за благосъстоянието и развитието на личността и са значително по-скъпи, отколкото грижата в семейна среда и в общността.

Настоящият документ е изготвен от УНИЦЕФ с финансова подкрепа от фондация ОАК въз основа на пространни консултации и в партньорство с редица групи на гражданското общество, НПО и мрежи, които работят в областта на застъпничеството, наблюдението и насочването на програми за прехода от институционална грижа към грижа в общността и в семейна среда. Целта на това усилие е амбициозна, но проста: оказване на въздействие върху създателите на политики в Европейския съюз да засилят в следващата многогодишна финансова рамка (2021-2027 г.) своя ангажимент да съдействат за прехода на държавите от институционална грижа към грижа в общността.

През 2017 г. Европейската експертна група (ЕЕГ) по въпросите на прехода от институционална грижа към грижа в общността участва активно в прегледа и прецизирането на посланията, съдържащи се в настоящия документ, с периодични обсъждания и коментари какво би помогнало да мотивира създателите на политики на ЕС да предприемат смели действия. Подробни предложения бяха получени от Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека, Юрочайлд (Eurochild), фондация Лумос, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Инклужън Юръп (Inclusion Europe) и „Надежда и домове за децата“.

УНИЦЕФ призовава създателите на политиките в ЕС и извън него да засилят своя ангажимент за финансиране на деинституционализацията
и реформите в областта на социалната закрила във и извън ЕС.

Децата и медиите. Мисия: етично отразяване

25.04.2018 in Проекти

Професионалната журналистика има ролята и отговорността не само да зачита детските права, но и активно да ги отстоява в ...

УНИЦЕФ започва кампания за ранно детско развитие под мотото „Грижа, любов, игра за всяко дете“

31.05.2018 in Проекти

Посланици на кампанията са Мария Илиева, Славена Вътова и Влади Ампов – ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.