Становище на УНИЦЕФ

19.05.2017 13:07

 

Проект за изменение на Критерии за оценка на съдържание,  
което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата

УНИЦЕФ оценява високо усилията на Съвета за електронни медии за осъществяване на мониторинг над дейността на доставчиците на медийните услуги по отношение на  съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата и значението на разработените и приети през 2011 г. „Критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата“ (наричани по-долу „критерии“, „критериите“) за този процес. УНИЦЕФ разпознава и необходимостта от акуализиране на критериите във връзка с динамичното развитие на информационните и медийни процеси и напредъка, постигнат от доставчиците на медийни услуги по отношение на саморегулацията от една страна и от друга – все по-сериозните  предизвикателствата пред спазването на правата на децата. Вярваме, че актуализирането на критериите от СЕМ и ДАЗД, както и приносът на доставчиците на медийни услуги в този процес ще бъдат ръководени от ангажиментите на Р. България за спазване на международните стандарти и по-специално на Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД).

УНИЦЕФ признава, че защитата на правата на децата е възможна само при активно сътрудничество между държавните органи, местната власт, бизнеса, медиите и гражданското общество и в тази връзка подкрепя позицията на СЕМ, че защитата на детската аудитория е съвместна грижа на институциите, на бизнеса и на родителите. В тази връзка УНИЦЕФ изразява своята подкрепа за процеса на актуализиране на критериите, но имайки предвид социалната роля на медиите отбелязва някои предложения за изменения и отмяна на действащи текстове, които будят притеснение.

На първо място УНИЦЕФ счита, че едно от основните достижения на изработените през 2011 г. критерии е двойната им функция: на правила, които подпомагат регулатора при упражняване на контролните му функции и едновременно с това на показатели, които насочват доставчиците на медийни услуги за съдържание, което би нарушило правата на детето. Както отбелязва и Върховният административен съд (ВАС) „Прилагането на Критериите се осигурява двупосочно: чрез предварителната самооценка от страна на субектите по чл. 17, ал. 2 и чл. 17а ЗРТ и чрез текущата и последващата оценка от страна на медийния регулатор във връзка с осъществявания от него контрол.“ (Решение №10213 от 11.07.2012 по адм. д. №16183/2011г., ВАС). В този смисъл критериите имат превантивна роля и ефективността им следва да се оцени и от гледна точка на насочващото им и възспиращо действие по отношение на доставчиците на медийни услуги. В тази връзка УНИЦЕФ изразява притеснение от отстраняването на позоваването на Закона за закрила на детето (ЗЗДет) в т. I Общи положения в проекта за актуализация на критериите, публикуван за обществено обсъждане. Премахването на текста, насочващ към разпоредбите на ЗЗДет е необяснимо от гледна точка на функциите на критериите като показатели, по които следва да се оценява съответствието на медийните програми с разпоредбите на закона, свързани със спазване на правата на децата, уредени в съответните нормативни актове.

На следващо място УНИЦЕФ отбелязва смущаващата отмяна на първите три точки от действащите критерии, които конкретизират някои от основните задължения за спазване на правата на децата от доставчиците на медийни услуги - не само според разпоредбите на ЗЗДет, но и в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето. Неприкосновеността на личния живот е едно от основните човешки права на детето и затова през 2011 г. изискването за спазване на правото на личен живот е включено на първо място в правилата, насочващи регулатора и доставчиците на медийни услуги за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата. Премахването на насоките за неразгласяване на данни за детето по т. 2 и т. 3 в проекта за изменение на критериите също буди недоумение. Както отбелязва ВАС „критериите не създават нови или различни от предвидените в закона изисквания, а конкретизират, детайлизират и уточняват съдържанието им с оглед ефективната им и съобразна на заложената от законодателя цел и практическа приложимост. Критериите запълват съдържанието на чл. 17, ал. 2 и чл. 17а ЗРТ, като дават показателите, въз основа на които да се извършва оценката на медийните продукти съгласно чл. 17, ал. 2 и чл. 17а ЗРТ“. Затова и премахването на първите три текста от действащите критерии няма непременно да доведе до неспазване на разпоредбите на ЗЗДет. по отношение на неприкосновеността на личния живот на детето и неразгласяването на данни за детето, но и няма да изпълнява целите на критериите – да ориентира и насочва регулатора и доставчиците на медийни услуги за оценка на съдържание, което нарушава или би могло да наруши правата на детето.

УНИЦЕФ изразява загриженост по отношение на предложеното изменение на т. 7, в  която  е премахнато изискването за здравословна среда, както и по отношение на отмяната на т.22 от Критериите относно недопускането на участието на дете в търговски съобщения, придружаващи или включени в детски предавания за храни и напитки, съдържащи хранителни съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, по-специално съдържащи мазнини, трансмастни киселини, сол/натрий и захар, чийто прекомерен прием в хранителния режим не е препоръчителен. КПД признава важната функция на доставчиците на медийни услуги като в същото време поставя изисквания детето да се ползва от най-високия достижим стандарт на здравословно състояние (чл. 24, КПД) и да има достъп до информация и материали, насочени към подобряване на социалното, духовно и морално благосъстояние и физическо и умствено здраве (чл. 17, КПД). В този смисъл УНИЦЕФ намира отпадането на текста на т. 22 от критериите за необосновано, имайки предвид и политиката за сигурност на храните на Европейската комисия. Считаме, че предложеното изменение на текста на т. 23 от критериите, с което отпада изискването да не се допуска участието на дете в предаване, което провокира неоправдано ограничаване приема на едни или други храни, което може да доведе до подражателско поведение и негативно въздействие върху здравето на детето, или да провокира появата на заболявания, поради същите аргументи.

В допълнение към горното, по отношение на безопасността и благосъстоянието на децата във връзка с предложеното изменение на т. 37 от критериите, УНИЦЕФ подчертава, че докато настоящият текст създава предпоставки за защита на психологическото, моралното и/или социалното развитие на децата, предложената промяна намалява стандарта на закрила и създава противоречие с действащото законодателство, тъй като никакво медийно съдържание относно хазарт не може да бъде насочено към детето.

УНИЦЕФ обръща внимание на СЕМ и върху предложението за отпадане на т. 25 от критериите, която насочва към конкретна разпоредба на Закона за радио и телевизия като указва на регулатора и доставчиците на медийни услуги, че нарушаването й би означавало нарушаване на закона и от гледна точка на недопускане съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата. В този смисъл УНИЦЕФ счита, че текстът конкретизира изискванията за съдържание, което нарушава правата на децата и би следвало да не бъде отменян.

Едно от основните достижения на предложените промени в критериите е въвеждането на визуален предупредителен знак (пиктограма), който да информира  родителите и хората, полагащи грижи за децата, както и самите деца за произведения, които не са подходящи за съответната възрастова група. В същото време УНИЦЕФ призовава СЕМ и доставчиците на медийни услуги внимателно да преценят изискванията за часовите пояси за съответните възрастови групи и неподходящото съдържание.

УНИЦЕФ изразява притеснение по отношение на предложеното изменение на т. 37 от критериите, а именно отразяването на събития, които представляват информационен повод и са от съществен обществен интерес и които са свързани със злоупотреби с деца, малтретиране на деца или семейни проблеми. Доставчиците на медийни услуги трябва да зачитат правото на личен живот и неприкосновеността на самоличността на децата при отразяването на съответното събитие, като децата могат да бъдат показвани с цел информиране на обществеността и превенция на подобни противообществени прояви, като се прилагат филтри със замъгляване. УНИЦЕФ обръща внимание на СЕМ, че чл. 39 от КПД изисква държавите - страни по Конвенцията да предприемат всички необходими мерки за подпомагане на физическото и психическото възстановяване и социална реинтеграция на дете, жертва на всякаква форма на липса на грижи, експлоатация или злоупотреба, изтезания или каквато и да е друга форма на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, или на въоръжен конфликт. Това възстановяване или реинтеграция следва да се извършва в среда, благоприятствуваща укрепването на здравето, самоуважението и достойнството на детето. Спазването на най-добрия интерес на детето, преодоляването на травмата и предотвратяването на ре-виктимизацията на децата изискват пълно спазване на неприкосновеността на личния живот на детето. В този смисъл никакви съображения относно това, дали едно събитие представлява информационен повод и е от съществен обществен интерес, не може да има значение и да бъде аргумент за показване на деца, жертва на насилие. В този смисъл са и изискванията на Директива 2012/29/ЕС от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета.

 УНИЦЕФ приветства желанието за актуализация на критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.  В същото време призоваваме СЕМ да преодолее останалите предизвикателства, отбелязани по-горе, както и напълно да приложи изискванията за спазване на правата на децата.  

УНИЦЕФ заявява своята готовност да прeдостави техническа подкрепа на СЕМ и ДАЗД за актуализиране на критерии в съответствие с европейските и международни стандарти в тази област, както и да участва във всички експертни и публични обсъждания на критериите.  

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Teл: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org  

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.