УНИЦЕФ: Виж детето – преди да видиш увреждането

30.05.2013 10:36

Включването на децата с увреждания в социалния живот е от полза за цялото обществото

Да Нанг, Виетнам, 30 май 2013 - Децата с увреждания и техните общности биха имали полза, ако обществото се фокусира върху това, което тези деца могат да постигнат, а не върху това, което те не могат да направят, казва годишния доклад на УНИЦЕФ Състоянието на децата по света.

Фокусирането върху възможностите и потенциала на децата с увреждания би създало ползи за обществото като цяло, се казва още в доклада, публикуван днес.

Когато видите увреждането преди да видите детето, това не само е погрешно за детето, но лишава обществото от всичко, което детето може да даде“, каза Антъни Лейк,  Изпълнителен директор на УНИЦЕФ. Тяхната загуба е загуба на обществото, а тяхната победа е победаза обществото.

Докладът представя как обществата могат да включват децата с увреждания, защото всеки печели, когато те имат пълноценна роля в обществото. Например, приобщаващото образование разширява хоризонтите на всички деца, дори и с предоставянето на възможности за децата с увреждания да следват своите амбиции.

Повече усилия за подкрепа интеграцията на децата с увреждания ще помогнат за справяне с дискриминацията, която ги изтласква далеч в периферията на обществото.

За много деца, изключването от обществото започва още в първите дни от живота им, с липсата на гражданска регистрация след раждането. Липсата на официално признаване лишава децата от социалните услуги и правна защита, които са решаващи за тяхното оцеляване и бъдеще. Дискриминацията още повече увеличава изтласкването им в периферията на обществото.

„За да се зачитат децата с увреждания, те трябва да бъдат зачитани – при раждането, в училище, през целия живот“ – допълни г-н Лейк.

Състоянието на децата по света 2013: Децата с увреждания казва, че децата с увреждания са с най-малък шанс да получат здравни грижи или да посещават училище. Те са сред най-уязвимите от насилие, злоупотреба, експлоатация и пренебрегване, особено ако са скрити или живеят в институции – какъвто е случаят с много от тях, заради социалната стигма или икономическата цена на отглеждането им.

Крайният резултат е, че децата с увреждания са сред най-маргинализираните хора в света. За децата, живеещи в бедност, вероятността да посещават местното училище или болница е твърде малка. За тези деца, които живеят в бедност и имат увреждане обаче, тази вероятност е още по-малка.

Полът е ключов фактор - момичетата с увреждания е по-малко вероятно да получават храна и грижи, отколкото момчетата.

"Дискриминация на основата на увреждане е форма на насилие" се казва в доклада, като се отбелязва, че множеството лишения водят до още по-голяма изолация за много деца с увреждания.

Съществуват малко точни данни за броя на децата с увреждания, за вида на уврежданията им, както и за влиянието, което те оказват върху живота им. В резултат, малко правителства имат адекватни насоки за разпределяне на ресурсите в подкрепа и подпомагане на децата с увреждания и техните семейства.

Около една трета от държавите по света досега не са успели да ратифицират Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Докладът настоятелно призовава всички правителства да спазват обещанията си за гарантиране на равни права на всички свои граждани - включително на най-изолираните и уязвими деца.

Бележи се напредък към включването, осигуряването на участие на децата с увреждания в обществения живот, макар и неравномерно, а Състоянието на децата по света 2013 очертава програма за по-нататъшни действия.

Докладът призовава правителствата да ратифицират и прилагат Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Конвенцията на ООН за правата на детето, както и да подкрепят семействата, за да могат да отговарят на по-високите разходи за грижи за деца с увреждания.

Докладът призовава за мерки за борба с дискриминацията сред широката общественост, отговорните лица и доставчиците на ключови услуги като образование и здравеопазване.

Международните агенции трябва да гарантират, че съветите и помощта, която предоставят на държавите, са в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Те следва да насърчават съгласувана глобална научноизследователска програма за хората с увреждания, която да генерира данни и анализи, които ще насочват планирането и разпределението на ресурсите, се казва в доклада.

Докладът подчертава значението на участието на деца и юноши с увреждания в  консултации при изработването и оценката на програми и услуги за тях.

Всеки печели, когато приобщаващите подходи включват достъпност и универсален дизайн на средата, за да се използва от всички във възможно най-голяма степен, без да се налага  адаптиране.

"Пътят напред е предизвикателство", каза г-н Лейк в Да Нанг, Виетнам, при представянето  на доклада. "Но децата не приемат ненужни ограничения. Ние също не трябва да ги приемаме."

###

Можете да прочетете по-важните части от доклада на български, както и пълната версия на английски език на следния адрес:

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии, за да помогне  в оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ за подобряване на детското здравеопазване и пълноценното хранене, добро водоснабдяване и канализация, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и защитата на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства. За повече информация за УНИЦЕФ посетете: www.unicef.bg или нашата страница във Фейсбук

За повече информация:

За УНИЦЕФ:

Жаклин Цочева, Комуникации

Тел. 9696207

E-mail: jtzocheva@unicef.org

Подкрепа на деца с увреждания

15.10.2009 in Проекти

През октомври 2009 г. в гр. Русе бе открит „Детски кът за развитие", който представлява нов модел на интегрирани ...

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.