bTV и УНИЦЕФ стартират нова социална кампания за децата със специфични нужди

22.10.2015 12:04

  

Основната цел на информационната и застъпническа кампания е създаване на приобщаваща среда в детските градини, включително за децата с увреждания

Октомври 2015, София – bTV Media Group и Детският фонд на ООН в България стартират социална кампания, чиято цел е да повиши информираността на обществото относно предизвикателствата пред приобщаването на децата със специфични нужди в детските градини, както и начините да бъде осигурена подходяща подкрепа за децата, особено тези с увреждания, за техните семейства и учителите в детските градини.

Усилията на УНИЦЕФ и bTV са насочени към осигуряване на среда, която подкрепя пълноценното развитие на всяко дете в детската градина – независимо от физическите и интелектуалните му способности. Основен фокус са децата със специфични нужди, на които им е необходима допълнителна подкрепа, за да могат в най-пълна степен да развият способностите си. На първо място това са децата с увреждания - ментални, сензорни и физически увреждания. 

Според проучване сред 6200 българи, 65% от запитаните не желаят в забавачката или класа на децата им учат деца с ментални увреждания, а 20% – такива с физически увреждания. (изследване на „Джи Кънсалтинг“ по поръчка на Държавната агенция за закрила на детето).

Така децата с увреждане в най-голяма степен са изключени от възможностите за качествено обучение и социализация в детските градини, а след това и в училище – поради предразсъдъци, липса на разбиране и подкрепяща среда. Деца със специфични нужди са и децата с хронични заболявания; децата от аутистичния спектър; децата с емоционално-поведенчески разстройства (дефицит на вниманието, хиперактивност), разстройства на речта, децата в риск от обучителни трудности и др.

Стремежът на кампанията е да набере средства за създаване на модел за приобщаваща и подкрепяща среда за деца със специфични нужди в 10 детски градини в България. Моделът включва осигуряване на достъпна среда, индивидуални консултации със специалисти – логопед, психолог и др. за децата със специфични нужди и подкрепа на техните семейства активно да участват в живота на децата в детската градина, обучение за учителите и др. За да бъде постигната тази цел, са необходими 500 000 лв., които да финансират програмата в срок от две години. Крайната цел на проекта е този модел да бъде въведен във всички детски градини в България, в полза на всички деца.

Всеки, който иска да помогне децата в България да живеят заедно и да растат и учат в споделена, солидарна и развиваща ги среда, може да го направи, като изпрати sms с цифра 5 на 1021 и стане БЛАГОДЕТЕЛ с месечни дарения през мобилния си телефон*. 

Защо е важно приобщаването да започне от детската градина:     
За децата със специфични нужди детската градина има толкова важно значение, колкото и за всяко друго дете. Когато тя предоставя подкрепяща и ориентирана към индивидуалните потребности среда с възможности за общуване с връстници – детската градина развива способностите на децата, подпомага овладяването на нови езикови, когнитивни и социални умения, спомага взаимодействието с другите деца – което е подготовка за реалния живот и предпоставка за засилване активността на децата със специфични нужди. Когато децата от детската градина са заедно, независимо от различията им, те ще израснат толерантни и приемащи индивидуалните особености възрастни и това ще промени цялото общество. Освен това детската градина има важна роля за преодоляване на неравенствата и предоставяне на равни възможности на всички. Тя може да подпомогне децата, които през първите години от своя живот са били лишени от стимулираща среда, да изградят здрава основа за развитие.  

Какво представлява приобщаващата среда и какви са основните предизвикателства:  
Създаването на приобщаваща среда предполага промяна на социалните норми, политики и практики в масовите детски градини и тяхното приспособяване към различните потребности на децата, както и задължение за премахване на бариерите, които ограничават това. Приобщаването не се отнася само до децата с увреждания, а до всички деца. Приобщаваща среда означава всички деца в една детска градина, независимо от техните силни или слаби страни, да бъдат част от общността и да участват активно в нейния живот. Децата със специфични нужди и особено тези с увреждания са изключително уязвими по отношение на достъпа до масовите детски градини и пълноценното им приобщаване е знак за развитието на цялата общообразователна система.

Все още обаче съществуват редица предизвикателства, които пречат на децата със специфични нужди да се включат пълноценно в процесите на обучение и социализация в детската градина. Основните бариери са свързани с недостъпната физическа среда, неадаптираното съдържание на обучителния процес и неподходящите методи на работа с децата, преобладаващите стереотипни и стигматизиращи нагласи в общността, недостатъчната подкрепата и недоразвитият капацитет на съществуващите социални и здравни услуги. Наред с това приобщаването на децата със специфични нужди от възможно най-ранна възраст изисква и ново мислене и осъзнаване, че многообразието, независимо дали е основано на увреждане, е част от живота на всички нас.

Основни данни:
Около 23 000 деца с увреждания са подпомогнати за периода 2008-2012 г.– данните са на Агенцията за социално подпомагане. Но това не обхваща всички случаи в страната;
- В допълнение – средногодишно за периода 2005 до 2013 г. 4 175 са случите на ново-регистрирани деца с увреждания на възраст между 0 и 16 години, като броят им расте от 2008 г. насам – данните са на ТрансМоне;
- Около 15 000 деца са приобщени в масова общообразователна среда, от горепосочените 23 000 подпомогнати деца и семейства – данните са на Центъра за информационно обслужване на образованието. Това обаче са само децата със специални образователни потребности, които са на ресурсно подпомагане. Отделно в детските градини и училищата има други деца със същите потребности, но без подобно подпомагане;
- Под 2500 са децата, приобщени в детските градини – от общо 15 000 деца в масовата общообразователна система (останалите са в училище);
- Отвъд 15 000 приобщени в масовата общообразователна система от общо 23 000 подпомогнати деца, остават около 8000 деца, които са настанени в сегрегирани образователни институции или изобщо не посещават детска градина и училище. Те биват отделяни от техните връстници и настанявани само при деца с увреждания или изобщо са лишени от всякакъв достъп до детска градина или училище;
- По данни на МОН, в системата на образованието в цялата страна има едва 1062 ресурсни учители, 761 психолози и педагогически съветници, 112 логопеди, 20 слухово-речеви педагози и 8 зрителни педагози. Те са крайно недостатъчни, за да осигурят необходимата подкрепа на всички деца със специфични нужди.

Защо УНИЦЕФ и bTV правят заедно кампанията:  
Стратегическото партньорство на Детският фонд на ООН в България и bTV Media Group има дългогодишна история и дава видими и трайни резултати: от телевизионния формат за подкрепа на правото на всяко дете да живее в семейна среда „Великолепната шесторка“, който доведе до извеждане на децата от Дома за медико-социални грижи в гр. Шумен; през предаванията за популяризиране на важността от ранното детско развитие „Такъв е животът“ – до кампанията „Бъдеще без насилие за всяко дете“, посветена на променяна на обществената търпимост и социалните норми спрямо насилието над деца. Тя кулминира в началото на 2015 г. с фондонабирателен концерт-телетон, в който се включиха над 60 известни лица. Конкретният резултат е изграждането на 3 иновативни за България Детски центрове за застъпничество и подкрепа, където децата и жените, преживели насилие, ще получават на едно място специализирана правна, медицинска, психологическа и социална грижа. Зона ЗаКрила вече беше открита в Монтана и София, предстои да отвори врати в Шумен – благодарение на зрителите на bTV и БЛАГОДЕТЕЛ-ите на УНИЦЕФ.

И този път едни от най-добрите разказвачи на истории в българския ефир - Мариана Векилска, Александра Кръстева, Александър Кадиев и Деси Стоянова – ще дадат своята подкрепа като покажат поредица от истории, в които главни герои са децата. През ноември кампанията ще достигне своя пик в програмата на bTV, когато медията ще излъчи грандиозен проект в подкрепа на приобщаването на децата със специфични нужди. 

*С изпращане на SMS с цифра 2 или 5 към 1021 се регистрираш за програма БЛАГОДЕТЕЛ чрез автоматични месечни дарения през мобилния си телефон. Текстът на SMS-а отговаря на стойността и цената на месечното ти дарение. ДДС и други такси не се начисляват върху даренията за абонати на всички мобилни оператори. Общи условия на www.unicef.bg.

Медийни партньори: 

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Tel: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org 

Заедно от детската градина

22.10.2015 in Проекти

bTV и УНИЦЕФ стартират нова социална кампания за децата със специфични ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.