Кои сме ние

През 1946 г. ООН създава УНИЦЕФ с единодушно решение по време на първото заседание на Общото Събрание. По това време над 6 милиона деца, преживели ужаса на Втората световна война, получават подслон, мляко и храна всеки ден.

Днес, повече от 70 години след създаването си,  УНИЦЕФ е най-силният застъпник за децата в света и водеща организация, работеща в над 190 страни.

НИЕ СМЕ АГЕНЦИЯ, КОЯТО ИЗПЪЛНЯВА ОБЕЩАНИЯТА СИ, ЗАЩОТO ВЯРВАМЕ, ЧЕ:

- всяко дете има право на възможно най-добър старт в живота и възможност да развие пълния си потенциал;

- вярваме, че нито един детски живот не бива да бъде изгубен поради причини, които можем да предотвратим;

- децата имат правото на здравеопазване и образование с най-висок стандарт. Наша отговорност е да ги защитим от насилие, експлоатация и дискриминация;

- като защитаваме правата на всяко дете, ние се борим за премахване на бедността и изграждане на мир и сигурност в света.

УНИЦЕФ е движещата сила в изграждането на един свят, където правата на всяко дете са осъществени. Подкрепяйки мира и сигурността, УНИЦЕФ се стреми към постигането на „Глобалните цели за устойчиво развитие “:

Цел 1: Изкореняване на бедността повсместно и във всички нейни форми.

Цел 2: Край на глада, постигане на сигурност на храната и по-качествено хранене и насърчаване на устойчиво селско стопанство.

Цел 3: Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието за всички във всички възрасти.

Цел 4: Осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено образование и стимулиране на възможностите за учене на всички през целия живот.

Цел 5: Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета.

Цел 6: Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и канализацията за всички.

Цел 7: Гарантиране на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички.

Цел 8: Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички.

Цел 9: Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите.

Цел 10: Намаляване на неравнопоставеността във и между страните.

Цел 11: Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове

Цел 12: Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство.

Цел 13: Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието им.

Цел 14: Съхранение и устойчиво ползване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие.

Цел 15: Запазване, възстановяване и стимулиране на устойчивото ползване на сухоземните екосистеми, устойчиво стопанисване на горите, борба с опустиняването и преустановяване на деградацията на почвата и пристъпване към регенерирането й, както и прекъсване на загубата на биоразнообразието

Цел 16: Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всеки и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива

Цел 17: Укрепване на средствата за изпълнение и обновяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.