Правна информация

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ

 НА УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ

www.unicef.bg 

Добре дошли на интернет страницата на УНИЦЕФ България.

Тази Интернет страница е собственост и се поддържа от УНИЦЕФ България.

Детският фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ), международна междуправителствена организация, създадена от общото събрание на Организацията на обединените нации с Резолюция № 57(1) от 11 декември 1946 като подпомагащ орган на ООН, с адрес в България - гр. София 1054, бул. „Дундуков” № 87, ет. 2, дарителска банкова сметка в лева: IBAN:BG34RZBB91551065034919 в Райфайзенбанк ЕАД, клон София, ВIC: RZBBBGSF и IBAN: BG73PIRB74021604291401, BIC: PIRBBGSF в Банка Пиреос България АД.

Достъпът до сайта и използването му са подчинени на следните „Общи условия за използване” и на всички съответни приложими закони. С посещаването и/или използването на Уебсайта вие се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия за използване, затова ви молим да ги прочетете внимателно, преди да продължите с разглеждането на уебсайта.

В общите условия под „този уебсайт” се разбира сайтът на УНИЦЕФ България, който съдържа връзки и към други сайтове на УНИЦЕФ България в Интернет.

В други уебсайтове на УНИЦЕФ България може да има условия, различни от настоящите. Ако посещавате други сайтове на УНИЦЕФ България, ви молим да се запознаете с техните условия и да не приемате, че настоящите „Общи условия за ползване” важат за всички сайтове на УНИЦЕФ България.

Уебсайтът съдържа много елементи, които са защитени от националните, европейски и международни закони за авторски и други права на интелектуална собственост, като например (но без ограничаване до изброените) търговски марки, търговски наименования, логотипи, снимки, видео, музика, текстове и графичния дизайн на Уебсайта (наричани по-нататък Съдържание). При спазване на всички допълнителни ограничения, произтичащи от приложимите закони, за защита на тези права се прилагат следните ограничения при използването на уебсайта.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Нито една част от този уебсайт не може да бъде копирана по електронен или друг начин, освен до степен, необходима за ефективни справки в Уебсайта и за използване на предлаганите от него услуги. Възпроизвеждането на която и да е част от Уебсайта или от друг уебсайт е изрично забранено.

УНИЦЕФ България ви позволява да ползвате Уебсайта и Съдържанието му единствено за персонални дарителски и информационни цели – при положение, че спазвате всички указания за авторски права и други указания за собственост – и забранява използването на Уебсайта и Съдържанието му за всякакви търговски цели.

В този сайт може да има връзки към външни уебсайтове. Препратките към външни сайтове са поставени единствено за ваше улеснение и УНИЦЕФ България не носи отговорност за собствениците и операторите на тези уебсайтове или за услуги, предоставени на тях, нито за тяхното съдържание; не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуална собственост на трети лица, въз основа на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт).

С приемане на настоящите Общи условия за ползване нямате право да възпроизвеждате (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявате, излъчвате, променяте по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използвате материали, включени в този уебсайт, освен по начините, допустими съгласно Общите условия. Тези ограничения важат за целите материали или за части от тях.

Нямате право да премахвате от материалите, копирани или разпечатани от този уебсайт, предупредителните указания за авторско право, търговските марки или друга интелектуална собственост, съдържаща се в оригинала.

ХИПЕРВРЪЗКИ

Създаването на хипервръзки към Уебсайта е разрешено по принцип, при положение, че те са към началната страница. Създаването на т.нар. „дълбоки връзки” или „вградени връзки” директно към други части на Уебсайта е забранено, освен ако УНИЦЕФ България е дал съгласието си за това.

Посещаването на Уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „паяци” или „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация за него или с цел функционално свързване на Съдържанието на Уебсайта към друг уебсайт не е разрешено.

Забранено е поставянето на хипервръзка по такъв начин, че интернет потребителят вижда Уебсайта в рамките на друг уебсайт.

ЗЛОУПОТРЕБА

Използването на Уебсайта или на Съдържанието по начин, който затруднява останалите посетители, нарушава правата им, прекъсва правилното функциониране на уебсайта по друг начин или оказва неблагоприятно влияние върху предоставената информация и/или софтуера, който контролира функционирането й, е строго забранено. Използването на Уебсайта чрез заобикаляне на мерките за защита на запазените му части не е разрешено. Използването на Уебсайта, смятан в границите на разумното за представляващ или насърчаваш поведение, което би могло да се счита за представляващ или насърчаващ поведение, което би могло да се счита за криминално престъпление, да дава повод за търсене на гражданска отговорност или да противоречи по друг начин на законодателството на някоя държава, е забранено.

ОТГОВОРНОСТ

Нито УНИЦЕФ България, нито която и да е друга страна, участвала при създаването, изграждането или предлагането на Уебсайта, не носи отговорност за никакви загуби, щети или разходи, преки, странични, последващи, специални или типични повреди, произтичащи от използването на Уебсайта и/или услугите (включително отговорността за закъснения или неточности при предаването на информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на показването на този Уебсайт), освен ако такава щета не е резултат от умишлени виновни действия от страна на УНИЦЕФ България.

УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ не носи отговорност за никакви повреди на вашето компютърно оборудване или заразяването му с вируси вследствие на достъп, използване или разглеждане на Уебсайта или използването на Съдържанието му.

ГАРАНЦИИ

Вие използвате и разглеждате този уебсайт на ваша собствена отговорност. Освен ако изрично не е указано друго, всичко в този Уебсайт се предлага на база „във вида, в който е” и „доколкото е налично”.

УНИЦЕФ България изрично отказва гаранции от всякакъв вид, преки или косвени, включително, но без да са ограничени до косвени гаранции за задоволително качество, пригодност за определена цел или ненарушаване на правата на интелектуална собственост до максимално позволената от закона степен.

 Ние сме положили много грижи при създаването на Съдържанието и точността на информацията, показана на Уебсайта. Въпреки това УНИЦЕФ България не дава гаранция, че Уебсайтът и информацията в него ще отговарят на изискванията на потребителя, че използването на Уебсайта ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без появата на грешки; УНИЦЕФ България не дава никакви гаранции за резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Уебсайта.

ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ

Използването на всеки материал и/или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез или от Уебсайта, е по ваше собствено усмотрение и на ваша отговорност.

Вие поемате всички отговорности, произтичащи от вашето използване на Уебсайта или услугите. Вие поемате задължението да компенсирате УНИЦЕФ България за понесени загуби, щети или отговорности, както и за всяка претенция или процесуални действия, които бъдат или заплашват да бъдат предприети спрямо УНИЦЕФ България във връзка с вашето използване на Уебсайта или услугите.

Потребителското име и паролата, които получавате за достъп до определени услуги, предоставяни през Уебсайта, са конфиденциални и не бива да бъдат разкривани или споделяни с трети страни, нито използвани по друг начин за цели, за които това не е разрешено. Вие носите пълна отговорност за поддържане на конфиденциалността на потребителското име и паролата, както и за всички дейности, които се извършват при използване на вашето потребителско име и парола.

Вие потвърждавате, че използването на комбинацията от паролата и потребителското име представляват вашето разрешение за вход. Вие сте наясно, че ще носите отговорност за всяко действие, регистрирано след използването на вашето потребителско име и парола. Следователно трябва да имате предвид, че трябва да вземете подходящи мерки за защита, които да осигурят разкриването на получените от вас потребителско име и парола само на упълномощени лица.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние обработваме и използваме данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия Уебсайт, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни. Включените на Уебсайта връзки към други сайтове не попадат в обхвата на декларацията за поверителност и защита на личните данни.

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Когато посещавате нашия Интернет сайт, сървърите ни автоматично записват и анализират техническите данни за вашия достъп, като например вашия IP адрес, предоставен от Вашия интернет доставчик, информация за интернет браузъра, който използвате, Интернет сайта, от който ни посещавате, включително дата и час на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни, за да анализираме кои секции на сайта ни представляват най-голям интерес за вас, с цел да подобрим съдържанието и да направим нашия сайт по – интересен и по – удобен за ползване от потребителя, както и да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок. Можете да използвате повечето секции на уеб страницата без да ни предоставяте лични данни. Ние използваме предоставените от вас данни единствено ако това е абсолютно необходимо и само при положение, че същите се предоставят от вас доброволно и съзнателно, например с цел онлайн дарения и абонамент за електронен бюлетин.

ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ДАННИ ДО ТРЕТИ ЛИЦА

Информацията и личните данни, които предоставяте на уеб страницата на УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ България не са публични и няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в случаите, предвидени от закона или когато това е необходимо за извършване на заявените от вас дейности. УНИЦЕФ България гарантира, че името и адресът ви няма да бъдат продавани, заменяни или отдавани под наем, ще бъдат използвани само за кореспонденция и ще спазваме пълна конфиденциалност.

Въпреки че УНИЦЕФ България не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, неправомерен достъп, разпространение или изменение, както и от други незаконни форми на обработване. Личните ви данни се събират само за определените от закона цели и се обработват съгласно изискванията на закона.

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

С публикуването на Вашите лични данни в някоя от секциите на уеб страницата на УНИЦЕФ България, вие декларирате, че:

1. предоставяте вашите лични данни доброволно и по собствено желание;

2. имате право да откажете да дадете съгласие за обработване на личните ви данни или да оттеглите вече даденото съгласие по всяко време с предизвестие до УНИЦЕФ България;

3. давате съгласие предоставените от вас лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни от УНИЦЕФ България съгласно настоящите условия и разпоредбите на българското законодателство;

4. запознат/а сте с правата ви на достъп и на коригиране на събраните данни чрез подаване на заявление до УНИЦЕФ България, както и с последиците от отказ за предоставяне на данните;

5. давате вашето съгласие да ви изпращаме съобщения относно дейността на УНИЦЕФ България, включително организираните от нас кампании и начина на разходване на дарените ни средства.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Финансова информация за потребителите, ползващи услугата за онлайн дарения, не попада в базата данни  на УНИЦЕФ България, а се предава директно към системите за онлайн разплащания на Gate2Shopи еPay.bg. След завършване на регистрацията в специализираната секция на Уебсайта, обслужваща програмата БЛАГОДЕТЕЛ, заявената сума за дарение се превежда автоматично към дарителската сметка на УНИЦЕФ България.

Онлайн даренията се извършват в съответствие с Общите условия за ползване на системите за онлайн разплащания на Gate2Shop и еPay.bg.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И В ПОДДРЪЖКАТА НА УЕБСАЙТА

УНИЦЕФ България може периодично да извършва промени в Общите условия за ползване и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността. Вие сте задължени да спазвате всички подобни изменения и поправки и следователно е необходимо да посещавате периодично тази уебстраница, за да преглеждате актуалните за момента Общи условия за използване.

УНИЦЕФ България може по всяко време да променя формата и съдържанието на Уебсайта.

УНИЦЕФ България може по всяко време да спре функционирането на този Уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.

УНИЦЕФ България си запазва правото да прекрати достъпа до този Уебсайт по всяко време без предизвестие.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Страните ще полагат всички усилия, за да разрешат всякакви спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия по взаимно съгласие. Ако страните желаят такова разрешаване на спора по взаимно съгласие чрез помирение, последното се провежда съгласно Помирителните правила на УНСИТРАЛ в сила към съответния момент или съгласно друга процедура, за която страните се споразумеят.

Всякакви спорове, противоречия или претенции, произтичащи от настоящите  Общи условия – освен ако бъдат разрешени по взаимно съгласие в срок от 60 (шестдесет)  дни след получаването на искането на някоя от Страните за разрешаване на спора по взаимно съгласие – са отнасят от всяка Страна към арбитраж в съответствие с действащите правила за арбитраж на УНСИТРАЛ  в сила към съответния момент.

Всяко арбитражно решение, присъдено вследствие на такъв арбитраж има обвързваща сила и действие за Страните като окончателно отсъждане относно всеки такъв спор. Разходите по процедурата ще бъдат разделени поравно между страните. В никой случай УНИЦЕФ не следва да носи отговорност за инцидентни, преки или произтичащи вреди или загуби. Арбитражът няма право да присъжда наказателни обезщетения.  Освен това, арбитражният трибунал няма право да присъжда лихви в размер над 4 % (четири процента) и всички такива лихви следва да бъдат прости. Използваното тук понятие „УНСИТРАЛ” означава Комисия на Обединените нации по международно търговско право.

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.