Правосъдие за детето

© UNICEF Bulgaria/2014/Mirela Vavova

Цели  

Децата, участващи в правни процедури, са особено уязвими. Те могат да бъдат свидетели или жертви на престъпление и насилие, в конфликт със закона или участници в административни и граждански производства. Независимо от тяхната роля за тях са необходими адаптирани и щадящи процедури, прилагани от специално обучени професионалисти.

Конвенцията на ООН за правата на детето и международната общност разпознават особената уязвимост на децата, която намира отражение в общия подход на ООН за правосъдието за деца.

Основната цел е да се гарантира, че децата имат достъп до правосъдие и правосъдните системи осигуряват условия за тяхната подкрепа и защита.

УНИЦЕФ работи за осъществяването на тази цел, като допринася за гарантиране на достъпа до правосъдие на всички деца, така че:

:: всяко дете да има на разположение навременни и ефективни правни средства за защита, когато правата му са нарушени;

:: всяко дете да получи информация за правата си като участник в правна процедура по начин, подходящ за възрастта и развитието му;

:: всяко дете да бъде изслушано във всяка процедура, която засяга живота и благосъстоянието му;

:: всяко дете да бъде подкрепено и придружено от обучени професионалисти.

Правосъдието за деца обхваща:  

- Деца, които са заподозрени, обвинени или признати за виновни в нарушаване на наказателния закон - деца в конфликт със закона;

- Деца, жертви и свидетели на престъпления и насилие;

- Деца, които са страна в граждански производства (за попечителство, грижи, защита, право на посещение, осиновяване, наследяване и др.)

- Деца, които са страна в административни производства (при обжалване на отказ за предоставяне на социални помощи, отказ на здравни грижи, образование; административни нарушения и др.);

- Всички деца потенциално, когато техните права са нарушени.

Предизвикателства

Децата се сблъскват със същите процедури и пречки пред достъпа до правосъдие и подкрепа, както и другите граждани, но в допълнение са изправени и пред специфични правни и социални препятствия поради особения си статут на непълнолетни.

Правосъдната система в България все още не е адаптирана към правата и особените нужди на децата от подкрепа и закрила. Сложни и бавни процедури, неясен юридически език, липса на добра координация и сътрудничество между органите за закрила на детето, полицията, прокуратурата и съда, както и недостатъчно професионалисти със специална подготовка да работят с деца, включително и специализирана адвокатска защита, са част от предизвикателствата, пред които са изправени децата и семействата в България. В допълнение - законодателството не създава сигурни гаранции за изслушване на децата във всички производства, засягащи техните права и въпроси, свързани с живота и благосъстоянието им.

В резултат - правосъдната система може да обезкуражи децата да търсят защита на основните си човешки права или да нанесе допълнителни вреди, вместо да  възстанови щетите и донесе справедливост. 

Фокус

УНИЦЕФ България работи в партньорство с правителството, местните власти, професионалистите от полицията, прокуратурата и съда, както и социалните служби и адвокатски колегии, децата и младежите, гражданското общество, медиите и бизнеса, за да гарантира правото на достъп на всяко дете до правосъдие.

Усилията ни са насочени към:

:: Промяна на законодателството в съответствие с международните и европейски стандарти, така че най-добрият интерес на всички деца в контакт със системата на правосъдието да бъде гарантиран, което означава:

- въвеждане на адаптирани и щадящи процедури и подходяща среда за разпит на децата жертви и свидетели на престъпление и насилие, които едновременно да обслужват целите на разследването и да не носят неблагоприятни последствия за психологическото възстановяване на децата;

- въвеждане на адаптирани процедури, които гарантират правото на всички деца да бъдат изслушани във всички производства, които имат отношение към живота и благосъстоянието им, независимо дали се отнася до наказателни, граждански или административни производства;

- въвеждане на отклоняването от наказателно преследване, подхода на възстановяващото правосъдие и строги изисквания за използване на задържането и лишаването от свобода само като крайна мярка и за минимален срок за децата в конфликт със закона.

:: Повишаване на капацитета на професионалистите чрез:

- въвеждане на изисквания за специализация за работа с деца в полицията, прокуратурата и съда;

- разработване на обучителни програми за социални работници, полицаи, прокурори и съдии. 

:: Застъпничество за промяна на нагласите на обществото по отношение на:

- децата в конфликт със закона и нeoбходимостта от подкрепа и втори шанс;

- децата, жертви и свидетели на престъпление и насилие, и необходимостта от подкрепа за възстановяване и защита на тяхното личното достойнство;

- всички деца и правото им да бъдат изслушани по всички въпроси, които засягат техния живот и благосъстояние.

 Свързани:

Конвенция за правата на детето - Общ коментар №10 (2007) - Правата на децата при правосъдие спрямо ненавършили пълнолетие лица

Конвенция за правата на детето - Общ коментар № 12 (2009) Право на детето на изслушване

Конвенция за правата на детето - Общ коментар № 13 (2011) Правото на детето на свобода от всички форми на насилие

Общ коментар № 14 (2013) Най-добрия интерес на детето – първостепенно съображение 

Откриване на Синя стая в град Монтана - специализирано помещение за изслушване и разпит на деца

Правосъдието е все още недостъпно за милиони деца 

Работна среща с УНИЦЕФ в подкрепа на децата в риск се проведе в областна администрация Сливен  

УНИЦЕФ, областна администрация - Сливен и общините в областта ще работят заедно в подкрепа на деца в риск, деца в конфликт със закона и техните семейства   

ЕС и УНИЦЕФ казват: По-малко деца в интернати и реформи в детското правосъдие

Робер Бедентер даде препоръки за реформата на правосъдието за деца в България 

Международен семинар „Правораздавателната система и децата нарушители на закона: Стандартите на ООН и европейският опит в борбата срещу

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.